SİİRD

Orijinal Belge:

Çevirisi :

-66-
Husûs-i âti’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ve tahrîri içün bu dâ‘îleri  Bitlis vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan Siird mahallâtındanNazif mahallesinde kâin Hacı Musa Efendi bin Hacı Yasin Saru’nun menziline varub mahalle-i mezkûre ahâlisinden Çoban bin İsa ve Hacı Musa bin Abdo ve İsa binMehmed ve Hafız Hasan Efendi ibn-i Sûfî hâzırûn oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i kavîm-i âlî eylediğimde mahalle-i mezkûreda sâkin iken bundanakdem vefât eden Hacı İsa bin el-mezbûr Hacı Yasin Saru’nun verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Atîke Hatun binti Yusuf ve anası Emine binti Hacı Mehmed ve sağîre kızları Ferhunde ve Halîka ve li-ebeveyn kız karındaşı Meryem vekezâlik li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Hacı Musa Efendi’ye munhasıra ba‘dehû mezbûre Emine dahi vefât edüb verâseti oğlu mezbûr Hacı Musa Efendiyle Sağîre kızı Meryem Hatuna munhasıra ve mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-münâkehati’ş-şer‘iyye yetmiş iki sehimden olub sihâm-ı mezkûreden on dört sehmi Hacı Musa Efendi ve beş sehmi mezbûre Meryem Hatun ve on yedi sehmi mezbûre Atîke Hatuna ve otuz altı sehmi mezbûre Ferhunde’ye isâbet etdiği lede’ş-şer‘i’l-envar zâhir ve müstehakk oldukdan sonra verese-i mezbûrûndan alub zâtı hâzırûn-i mezbûrûnun ta‘rîfleriyle mu‘arrefe mezbûre Atîke Hatun meclis-i ma‘kûd-i mezkûrda mezbûr Hacı Musa mahzarında bi-taz‘ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb zevcim ve mûrisim müteveffâ-yı mezbûr Hacı İsa’nın bi’l-cümle terikesi nukûd ve urûz ve menkûl olub binâen aleyh müteveffâ-yı mezbûrun bi’l-cümle terikesinden mes’ele-i mîrâsımız vechle bana isâbet eden on yedi sehim hıssa-i irsiye-i şer‘iyyemi müstekillen terikeye vâzı‘u’l-yed bulunan mezbûr Hacı Musa Efendiden taleb ederim diyu da‘vâya kasdı ve olvechle beynimizde muhâsama cereyân etmişdi el-hâletü hâzihî muslihûn tevsîtiyle beynimiz islâh ve tanzîm olunub ben da‘vâ-yı mezkûremden şerâit-i sulhu hâvî mevâni‘ ..ve da‘âvî alâ tarîki’t-tahâruci’ş-şer‘î nukûd terikesinden hıssa-i irsiyyeme isâbet edenden ...otuz bin kuruş üzerine mezbûr Hacı Musa Efendiyle bi’l-verâse inşâen akd-i sulh eylediğimde ol-dahi sulh-i mezkûru kabûl ve bedel-i sulh olan bin kuruş mezbûr Hacı Musa Efendi meclis-i sulhdan kable’l-mufâraka bana tamâmen ve kâmilen def‘ ve teslîm eylediğinde ben dahi yedinden bi’l-verâse ahz ve kabz eyledim fî mâ ba‘d mûrisim müteveffâ-yı mezbûrun kalîl ve kesîr celîl ve sağîr nukûd ve urûz ve akâr ve menkûl bi’l-cümle ism-i mâl itlâk olunur terikesine ve hukûk-i mîrâsiyye müta‘allka âmme-i da‘âvî ve mutâlebât-ı kâffe-i da‘âvî ve muhâsamâtdan mezbûr Hacı Musa Efendiden zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile bi’l-verâse ibrâ ve iskât eylediğimde ol-dahi medfû‘u olan bedel-i sulh-i mezkûr bin kuruşun ...ve cemî-i hukûk-i mîrâsa müta‘allika âmme-i da‘âvîden benim zimmetimi bi’l-verâse ibrâ ve iskât ve her birimiz ber vech-i muharrer âharın ibrâsını kabûl eyledik dedikleri.

 

Fî 3 Safer Sene 326

Husûs-i âti’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ve tahrîri içün kıbel-i şer‘-i şerîfden me’zûnen i‘zâm kılınan livâ mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Niyazi Efendi Bitlis vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird’e tâbi‘ Tellu karyesinde Zeki Efendi ibn-i Şeyh Tahir Efendinin menziline varub medîne-i mezbûrenin mahallâtından kısâr mahallesi ahâlisinden Hafız Mehmed Efendi bin İsa ve Nazif mahallesinden İsa bin Mehmed hâzırân oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî eyledikde menzil-i mezkûrda sâkin olub zâtı karye-i mezkûre ahâlisinden Şeyh Abdülaziz Efendi bin Şeyh Halil Efendi ve Şeyh Şükrü Efendi bin Şeyh Fethullah Efendinin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Hamîde Hanım binti Şeyh Nurullah Efendi meclis-i ma‘kûd-i mezkûrda Bâbu’d-darb mahallesinden Hacı Mehmed Efendi bin Şeyh Kasım Efendinin mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr ani’l-merâm edüb mezkûr Tellu karyesinden Kazım bin Şeyh Derviş Efendi tarafından Siird mahkeme-i şer‘iyyesinde aleyhime ikâme edilen itâ‘at ve nikâh ve iddi‘â-yı ma‘lûme da‘vâsıyla leh ve aleyhime vukû‘ bulmuş ve bulacak her dürlü de‘âvîden dolayı mezbûr Kazım ve sâir îcâb edenlerle âid olduğu cemî‘-i mehâkimde müdde‘â ve müdde‘â aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan muhâkeme ve muhâsama  ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-i şuhûd ve tahlîfe ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâyih takdîmine ve evrâk-ı resmiyeyi teblîğ ve tebelluğa ve i‘lâmât ahziyle mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz-i vaz‘ ve tasdîk ...ve masârif-i muhâkeme ve zarar ve ziyân-ı da‘vâlarına ve’l-hâsıl husûsât-i mezkûrenin mütevekkif olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendiyi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâib-i menâb nasb ve tayîn eyledim dedikde ol-dahi ber vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediğini kâtib mûmâ-ileyh mahallinde istimâ‘ ve ketb ve tahrîr ve mu‘âmelât-ı şer‘le huzûr-i şer‘a gelub (silik) ve takrîr eylediği. Fî 22 Rebiulevvel Sene 326

 

Husûs-i âti’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ve tahrîri içün kıbel-i şer‘-i şerîfden me’zûnen medîne-i Siird mahallâtından Kısâr mahallesinde kâin Amid Efendi’nin menziline varub Tellu karyesi ahâlisinden Molla Ali Efendi bin Molla Ahmed Efendi bin Şeyh Fethullah Efendi ve Hulûsi Ağa bin Süleyman Ağa hâzırûn oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî eylediğimde menzil-i mezkûrda sâkin olub zâtı hâzırûn-i mûmâ-ileyhin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe müteveffâ Molla Ömer Efendi bin Molla Ahmed Efendinin zevcesi Esma Hatun binti Şeyh Emin Efendi meclis-i ma‘kûd-i mezkûrda Sur mahallesi enfâsına ve tebe‘an devlet-i aliyyenin Yusuf Efendi mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr ani’l-merâm edüb Tellu karyesi ahâlisinden Şeyh Cemil Efendi bin Şeyh Salih Efendinin bundan akdem zevcim mûmâ-ileyh Molla Ömer Efendi aleyhine Siird bidâyet mahkemesi hukûk dâiresinde ikâme eylediği bir bâb menzil da‘vâsı netîce bezîr olmasından evvel mûmâ-ileyh Molla Ömer Efendi vefât etmekle da‘vâ-yı mezkûreden dolayı mûmâ-ileyh Şeyh Cemil Efendi ve sâir îcâb edenlerle âid olduğu cemî‘-i mehâkimde müdde‘â ve müdde‘â aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan muhâkeme ve muhâsama  ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-i şuhûd ve tahlîfe ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâyih takdîmine ve evrâk-ı resmiyeyi teblîğ ve tebelluğa ve i‘lâmât ahziyle mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz-i vaz‘ ve tasdîk...ve masârif-i muhâkeme ve zarar ve ziyân-ı da‘vâlarına ve’l-hâsıl husûs-i mezkûrun mütevekkif olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mûmâ-ileyh Yusuf Efendiyi vekâlet-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâib-i menâb nasb ve tayîn eyledim dedikde ol-dahi ber vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği. Fî 25 Rebiulevvel Sene 326

 

Husûs-i âti’l-beyânın mahallinde fasl ve hasmı içün bi’z-zât medîne-i Siird mahallâtından R’as mahallesinde kâin Hacı Es‘ad Efendi ibn-i Hacı Bekir’in menziline varub mûmâ-ileyh birâderi Selim Efendi ibn-i Abdurrezzak Ağa hâzırûn oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî eylediğimde menzil-i mezkûrda sâkin olub zâtı hâzırûn-i mûmâ-ileyhimin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Aliye Hatun binti Hasan Efendi Hassa mahallesinden Ömer bin Yusuf muvâcehesinde üzerine da‘vâ edüb mûrisem olub bundan akdem vefât eden Abdulhayat Hanım binti (silik) verâseti hasran bana munhasıra olub binâen aleyh mûrisem hayâtında mezbûr Ömer zimmetinde hasen-i karz-ı şer‘îden alacağı olan dört kuruşu kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât etmekle meblağ-ı mezkûru hâlen bana edâ ve teslîme mezbûr Ömer Efendi tenbîh olunmak matlûbumdur diyu da‘vâ etdikde ol-dahi cevâbında meblağ-ı mezkûr cihet-i mezkûreden zimmetinde müteveffâ-yı mezbûreye deyni olduğunu tâ‘ian kabûl etdikden sonra müdde‘â-i mezbûrenin verâset müdde‘âsını külliyen inkâr eylediği. fî 15 Cemaziyelevvel Sene 327

Nazif mahallesinden Selim Efendi bin Hacı Bekir bin Hacı Yusuf ve İsmail Efendi bin Abdurrezzak Ağa ibn-i Mahmud li-ecli’ş-şehâde huzûr-i şer‘a gelub bi’l-muvâcehe ale’l-infirâd iştihâd olundukda bundan akdem vefât eden Abdulhayât binti Fettah Beyin verâseti hasran kızı Âişe binti Hasan Efendiye munhasıradır ve bundan başka vârisi olduğu ma‘lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz diyu her biri müttefiku’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-muvâcehe ber nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet eyledikleri. Fî 15 Cemaziyelevvel Sene 327

 

 Şâhidân-ı mezbûrân mensûb oldukları Nazif mahallesi imâmı Hâce Salih Efendi bin Hace Abdülaziz Efendi bin Hace Mehmed Efendi ve muhtârı (silik) mestûre sirran ba‘dehû yine müzekkiyân-i mezbûrân ile Bâbu’d-darb mahallesinden Yusuf Efendi bin Molla Musa bin Abdülaziz (silik) den dahi bi’l-muvâcehe alenen lede’t-tezkiye adl ve makbûlü’ş-şehâde olduklarını iş‘âr ve ihbâr eyledikleri. Fî 16 Cemaziyelevvel Sene 327